Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují základní práva a povinnosti smluvních stran vztahujících se k poskytování objednaných služeb klientem u společnosti Petr Havel.
 2. Společnost Petr Havel, IČ 40827879 se sídlem v Eliášova 24, Praha 6, 160 00 (dále jen „Společnost“) v rámci své činnosti připravuje online kurzy a vzdělávací programy.
 3. Tyto VOP se vztahují na všechny osoby, firmy, společnosti nebo jiné subjekty uvedené na rezervačním objednávce (dále jen „Klient“) v souvislosti s provedenou objednávkou klienta na poskytnutí služeb Společnosti. Služba společnosti je vždy přesně specifikována v objednávce Klienta.
 4. Odesláním objednávky služby prostřednictvím webových stránek Společnosti (dále jen „Objednávka“) Zákazník souhlasí s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit. Jestliže s těmito obchodními podmínkami Klient nesouhlasí, nemůže Společnost jeho objednávku přijmout.
 5. Proces uzavírání smlouvy mezi Klientem a Společností (dále také společně jako „Smluvnístrany“) probíhá tak, že Klient činí Objednávku Společnosti. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím on-line registrací na webových stránkách Společnosti. Přijaté Objednávky jsou zařazovány podle termínu doručení. Po odeslání Objednávky obdrží Klient její potvrzení na e-mail. Přijetí Objednávky nabývá účinnosti okamžikem, kdy Společnost Objednávku potvrdí, čímž je Smlouva uzavřena (dále jen „Smlouva“).
 6. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Objednávek Zákazníka.
 7. Tyto VOP jsou závazné pro obě Smluvní strany a jsou nedílnou součástí každé Objednávky.

II. CENA SLUŽBY

 1. Klient se uzavřením Smlouvy zavazuje Společnosti zaplatit za poskytnuté služby odměnu. Ceny za služby jsou vždy platné a závazné v okamžiku jejich zveřejnění.
 2. Společnost si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na Objednávky, které již byly ze strany Společnosti akceptovány.
 3. Ceny Kurzů jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.
 4. Není-li stanoveno jinak, odměnu nelze vrátit zpátky.
 5. Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 24 hodin po připsání platby, není-li dohodnuto jinak.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient se zavazuje po dobu trvání Smlouvy na žádost Společnosti s ním účelně spolupracovat a poskytnout mu nezbytnou součinnost za účelem splnění předmětu Smlouvy.
 2. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze od Objednávky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění Společnosti (účast na workshopu, k níž Objednávka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

IV. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

 1. Společnost je povinna postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Klienta. Společnost je povinna oznámit Klientovi skutečnost, že objednaný workshop či kurz (Kurz) byl z jakéhokoliv důvodu zrušen nebo byl změněn termín jeho konání, a to prostřednictvím emailového kontaktu, kterým bude Klient vyrozuměn o tom, že je Kurz zrušen nebo došlo ke změně termínu jeho konání. Společnost není odpovědná, pokud nebude možné Klienta prostřednictvím poskytnutého kontaktu včas zastihnout anebo pokud Klient obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení nebo změně termínu konání Kurzu se zpožděním.
 2. V případě změny termínu ze strany Společnosti má právo Klient odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od smlouvy ze strany Klienta z důvodu uvedeném v předchozí větě vzniká Klientovi nárok na vrácení již zaplacené ceny.
 3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Klienta k provedení identifikace. Klient tímto přijímá povinnost takové výzvě neprodleně vyhovět.

V. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je výslovně zakázáno.
 2. Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jakýmkoliv způsobem Klientem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím. 
 3. Společnost nenese odpovědnost vůči Klientovi (jako účastníkovi Kurzu) nebo jakékoliv třetí osobě za to, že Klient či třetí osoba bude podklady nebo materiály poskytnuté v rámci konání Kurzu včetně post-kurzových balíčků dále zpracovávat, kopírovat, rozšiřovat, komerčně využívat nebo využívat k veřejným prezentacím.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů se řídí obecně platnými právními předpisy. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na webu Společnosti.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.
 3. Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před těmito VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2020.